Projektligji “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9880 DATË 25.02.2008, “PËR NËNSHKRIMIN ELEKTRONIK”, I NDRYSHUAR”

Dokumentet e bashkangjitur