Konsultim publik për projektvendim “Për disa ndryshime në VKM Nr. 503, Datë 13.5.2009 ‘Për miratimin e tarifave për shërbimet që ofrohen nga Autoriteti Kombëtar Për Certifikimin Elektronik’”

Dokumentet e bashkangjitur