Konsultim publik për projektligjin "Për sigurinë kibernetike"

Qëllimi i këtij ligji është arritja e një niveli të lartë të sigurisë kibernetike, duke përcaktuar masat e sigurisë, të drejtat dhe detyrimet e subjekteve fizikë dhe juridikë si dhe bashkëpunimin e ndërsjelltë në fushën e sigurisë kibernetike.

Dokumentet e bashkangjitur