Integrimi në Bashkimin Europian

Procesi i anëtarësimit në Bashkimin Europian është një objektiv kombëtar, në funksion të(...)

Integrimi në Bashkimin Europian
Administrata Publike
Administrata Publike

Administrata publike është keqpërdorur nga politika në vitet e fundit, në dëm të profesionalizmit dhe(...)

Media

Kuadri ligjor, që garanton pavarësinë e medias në shumë aspekte është I pazbatueshëm.(...)

Media
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit

Kapacitetet e ulëta vendase dhe një pasqyrë jo e qartë e përmasave të sektorit të teknologjisë(...)

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020

Njoftim për konsultimin tematik Qeverisja e mirë, Demokracia dhe Shteti Ligjor 

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020